Garantievoorwaarden

Timyo B.V. biedt u gedurende een bepaalde periode garantie tegen eventuele materiaal- en/of constructiefouten aan uw Keola fiets, indien en voor zover één en ander volgt uit de navolgende garantiebepalingen. Keola is een handelsnaam en geregistreerd merk van Timyo B.V. In de navolgende garantiebepalingen zal Timyo B.V. verder Keola worden genoemd.

Deze garantiebepalingen gelden in aanvulling op de eveneens van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Timyo B.V.

Artikel 1. Termijnen

1.1 De hierna genoemde garantietermijn(en) gaat in op de dag van aankoop van de fiets.
1.2 Gedurende de garantietermijn zullen alle onderdelen, waarvan door Keola is vastgesteld, dat er sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Keola worden gerepareerd, worden vervangen door nieuwe of gereviseerde producten. Keola wordt eigenaar van de vervangen onderdelen. Defecte onderdelen worden niet vergoed.
1.3 Keola geeft 3 jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten aan het fietsframe en vaste voorvork.
1.4 Keola geeft 2 jaar garantie op het lakwerk van het fietsframe en voorvork tegen corrosie van binnenuit.
1.5 Op verende voorvorken geldt een garantieperiode van 2 jaar op materiaal- en/of constructiefouten.
1.6 Voor overige onderdelen, mits goed onderhouden, geldt een garantie van 2 jaar. Deze onderdelen en manier van onderhouden staan beschreven in de gebruikershandleiding.
1.7 Voor (te) vervangen onderdelen geldt dat er geen nieuwe garantietermijn voor ingaat voor het vervangen onderdeel. De originele termijn gerekend vanaf de factuurdatum blijft onverlet gelden, ook voor het vervangen deel.
1.8 Keola geeft 2 jaar garantie op een Lithium-ion accu. Accu’s die binnen de garantietermijn door Keola als defect zijn getest, worden kosteloos vervangen. Note:

a. De capaciteit van de accu zal afnemen na rato van het aantal laadcycli en leeftijd. Een afname van 15% capaciteitsvermindering per jaar valt niet onder garantie. Lithium-ion accu’s verliezen ook aan capaciteit wanneer deze niet worden gebruikt. Zie het onderhoudsschema in uw Keola handleiding. Bezoek uw Keola-dealer ingeval van problemen met uw accu.

b. Aan het einde van zijn levensduur moet u de accu inleveren bij uw Keola-dealer. Deze draagt zorg voor de recyclingprocedure.

Artikel 2. Overdraagbaar

2.1 De garantie wordt uitsluitend verleend binnen de in artikel 1 genoemde termijn(en), mits op vertoon van de originele aankoopnota (waarop vermeld aankoopdatum, modelnaam en serienummer van de fiets) en het betalingsbewijs.
2.2 Keola kan de garantie weigeren als de in lid 1 genoemde documenten niet worden getoond, niet volledig zijn, onleesbaar zijn dan wel in het geval Keola anderszins aanleiding heeft om de gevraagde garantie te weigeren.
2.3 De garantie is overdraagbaar op voorwaarde dat de onder lid 1 genoemde documenten aan Keola wordt vertoond. In geval van overdracht zijn de onderhavige garantievoorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3. Uitsluitingen

3.1 Garantie is uitgesloten in de navolgende gevallen:

 • de veiligheidsvoorschriften of gebruiksaanwijzingen niet in acht zijn genomen;
 • er sprake is van normale slijtage aan onderdelen, dan wel van onjuiste montage of verkeerde afstelling van onder andere spaken, banden, ketting, kettingbladen, remmen, kabels, freewheel, tandwielen en/of derailleur, tenzij er sprake is van een materiaal- en/of constructiefout;
 • de fiets niet aantoonbaar regulier is onderhouden (bijvoorbeeld niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem / derailleur kabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen) en/of is gerepareerd door een erkende Keola dealer;
 • Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleur set, remmen, snel sluiters van de wielen en spaakspanning;
 • foutieve of onvoldoende smering van draaiende delen of delen waarvoor dit een gegeven is;
 • er aanpassingen zijn gedaan aan de originele staat, zoals het gebruik van niet door Keola erkende onderdelen en/of accessoires;
 • de fiets, onderdelen en/of de accu valschade vertonen;
 • de fiets onjuist en/of onzorgvuldig is gebruikt of niet in overeenstemming met de bestemming van de fiets is gebruikt, bijvoorbeeld voor verhuur, wedstrijden en/of commerciële activiteiten, of voor andere doeleinden waarvoor de fiets niet bestemd c.q. ontworpen is;
 • er schade is ontstaan door het niet opvolgen van de gebruikershandleiding;
 • er schade is ontstaan door vervoer op onder andere fiets(en)dragers;
 • de fiets gebruikt blijft worden, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, en dit gebruik de schade verergert;
 • de fiets betrokken is geweest bij een ongeval.

Artikel 4. Garantie claimen

4.1 Klachten en garantieaanvragen worden behandeld door uw Keola-dealer. Bij klachten of vragen omtrent garantie is uw Keola-dealer te allen tijde het eerste aanspreekpunt, aangezien de koopovereenkomst daar is afgesloten. Vervolgens zal Keola definitief beoordelen of er sprake is van garantie. Het betreffende onderdeel wordt met de aankoopnota en het betalingsbewijs door de betreffende dealer ter beoordeling opgestuurd naar Keola met vermelding van de klacht.
4.2 Eventuele (de)montagekosten kunnen door uw Keola-dealer aan u in rekening worden gebracht.
4.3 Eventuele kosten voor transport van de fiets en/of onderdelen van uw Keola-dealer naar Keola kunnen door uw Keola-dealer aan u in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Garantiegebied

5.1 Het garantiegebied beperkt zich tot Nederland, België en Duitsland.
5.2 De garantie dekt geen transportkosten noch risico’s die zijn verbonden aan het transport van uw fiets dan wel onderdeel van en naar Keola of uw Keola-dealer.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen, is de totale aansprakelijkheid van Keola wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot herstel of vervanging van het defecte onderdeel. Vergoeding van directe schade is uitgesloten, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Keola.
6.2 Indien de beperking uit lid 1 in rechte geen stand houdt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de desbetreffende overeenkomst aan de koper in rekening is of kan worden gebracht.
6.3 De aansprakelijkheid van Keola wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien u Keola onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij u een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Keola ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Keola in staat is adequaat te reageren.
6.4 U  vrijwaart Keola voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door u van enige verplichting jegens Keola, al dan niet voortvloeiende uit deze voorwaarden.
6.5 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt ongeacht of deze schade of dit verlies verband houdt met het gebrekkig of niet functioneren van de fiets of ermee samenhangende onderdelen door defecten of doordat de fiets niet beschikbaar is terwijl het bij Keola of een Keola-dealer is.
6.6 Indien de geldende wetgeving dergelijke uitsluitingen van aansprakelijkheid verbiedt of beperkt, sluit Keola haar aansprakelijkheid uit of beperkt ze tot slechts de maximale door de geldende wetgeving toegestane mate. Bijvoorbeeld, in bepaalde landen is het verboden om schadevergoeding naar aanleiding van nalatigheid, grove nalatigheid, moedwillig wangedrag, bedrog en vergelijkbare daden uit te sluiten of te beperken. Keola’s E-bikes aansprakelijkheid volgens deze garantie zal in geen geval verder gaan dan de prijs die voor het product werd betaald, maar als de geldende wetgeving alleen hogere aansprakelijkheidsbeperkingen toelaat, zijn de hogere beperkingen van toepassing.

Artikel 7. Online https://www.Keolabikes.nl/

7.1 Keola heeft alles in het werk gesteld om de inhoud van haar website met de grootste nauwkeurigheid samen te stellen. Zeker met het oog op een juiste prijsweergave en een correcte beschrijving van haar producten. Desalniettemin kan Keola geen garantie bieden ten aanzien van de juistheid van alle gegevens en is zij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op deze website.
7.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Keola vrijblijvend.
7.3 U dient voordat u uw bestelling bevestigt altijd goed te controleren of het juiste product is geselecteerd. U dient bij het maken van de bestelling altijd een juist adres te gebruiken.
7.4 Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die u heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Keola contact met u opnemen met behulp van de gegevens die u heeft ingevoerd. Als Keola u niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Keola ertoe overgaan de bestelling te annuleren.
7.5 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten.
7.6 Keola zal u zo snel mogelijk per e-mail verwittigen om de ontvangst van uw bestelling te bevestigen. Deze ontvangstmelding impliceert van de zijde van Keola geen aanvaarding van de bestelling. Pas wanneer uw bestelling door Keola is nagekeken en volledig is bevonden, de aangeboden betalingswijze in orde is en de bestelde goederen beschikbaar worden gesteld, en Keola niet om andere redenen niet op uw bestelling wenst in te gaan waartoe zij zich het recht voorbehoudt, zal uw bestelling door Keola zijn aanvaard. Zolang dit niet is gebeurd schept de bestelling die u plaatst, geen jegens Keola afdwingbare rechten. Ingeval uw bestelling geweigerd wordt, zal u daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht. Keola wijst iedere verantwoordelijkheid af voor eventuele vertragingen of verhinderingen in verband met de mogelijke aanvaarding of weigering van uw bestelling.
7.7 Bestellen kan vanaf 18 jaar oud.
7.8 Voor online aangekochte producten gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor fietsen die bij een Keola-dealer zijn gekocht.
7.9 Voor online aangekochte fietsen geldt 14 dagen bedenktijd, Binnen deze periode kan de koop ongedaan worden gemaakt. Hiervoor komt u in eerste instantie terecht bij uw Keoladealer. In overleg met de Keola-dealer zal Keola de annulering afhandelen.