Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Keola

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle overeenkomsten tussen Timyo B.V., (hierna te noemen: “verkoper”) en een wederpartij (hierna te noemen: “koper”). Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, zoals onrechtmatige daad. 
1.2. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper derden dienen te worden betrokken. 
1.3. Wijzigingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht als deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen verkoper en koper zijn overeengekomen. Ze gelden alleen voor die overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt; voor het overige blijven deze algemene voorwaarden van kracht. 
1.4. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van koper gelden deze algemene voorwaarden met nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van verkoper. 
1.5. Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en verkoper. 
1.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
1.7. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

Artikel 2. Definities

2.1. In deze handelsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. “voorwaarden”: de standaard verkoopvoorwaarden die in dit document zijn uiteengezet en (tenzij de context anders vereist) bijzondere overeengekomen voorwaarden die schriftelijk tussen de koper en de verkoper zijn overeengekomen;
b. ‘overeenkomst’: de overeenkomst betreffende de aankoop en verkoop van goederen;
c. “goederen”: de goederen (inclusief een deel van de goederen) die de verkoper moet leveren in overeenstemming met deze voorwaarden;
d. “verborgen gebrek”: een gebrek dat redelijkerwijs door de koper eerst ontdekt kan worden na afloop van de voor niet verborgen gebreken geldende reclametermijn;
e. “werkdag”: elke dag van de week, niet zijnde een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag;
f. “schriftelijk”: per brief, per e-mail of middels de website www.timyocycle.com

 

Artikel 3. Bestellingen en specificaties

3.1. Koper is jegens verkoper verantwoordelijk voor het garanderen van de juistheid van de voorwaarden van elke bestelling (inclusief eventuele specificaties) die door koper zijn gesteld, en voor het tijdig verstrekken van de nodige informatie aan verkoper om verkoper in staat te stellen de overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met de door koper gestelde voorwaarden.
3.2. De hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving van elke specificatie voor de goederen zijn die in de offerte van verkoper of de bestelling van koper (indien aanvaard door verkoper).
3.3. Indien de goederen moeten worden vervaardigd of een proces moet worden toegepast op de goederen door verkoper in overeenstemming met een specificatie ingediend door koper, zal koper de verkoper vrijwaren tegen alle verliezen, schade, kosten (hoe ook genaamd) en uitgaven toegekend aan of opgelopen door verkoper in de afwikkeling van een claim wegens een inbreuk op een octrooi, auteursrecht, ontwerp, handelsmerk of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon, die het gevolg is van verkopers gebruik van de door koper gestelde specificaties.
3.4. Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificaties van de goederen die vereist zijn om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke of EG-vereisten of, wanneer de goederen moeten worden geleverd overeenkomstig de specificaties van verkoper, die de kwaliteit of prestaties niet wezenlijk beïnvloeden. .
3.5. Geen enkele bestelling die door verkoper is geaccepteerd, kan door koper worden geannuleerd, behalve met de schriftelijke overeenstemming van verkoper en op voorwaarde dat koper verkoper volledig zal vrijwaren tegen alle verliezen (inclusief winstderving), kosten (inclusief de kosten van alle gebruikte arbeid en materialen), schadevergoeding, kosten en uitgaven die verkoper heeft gemaakt als gevolg van een annulering.
3.6. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze voorwaarden zullen alle intellectuele eigendomsrechten op de goederen en alle informatie daaromtrent, van welke aard en al dan niet registerbaar (tenzij de goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van koper), eigendom worden en blijven van verkoper en dientengevolge zal koper te allen tijde al deze zaken vertrouwelijk houden en mag hij deze niet gebruiken voor enig doel zonder de schriftelijke toestemming van verkoper.
3.7. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze voorwaarden zullen de goederen worden geleverd overeenkomstig de normale toleranties die van tijd tot tijd gelden.

 

Artikel 4. Overeenkomst

4.1. Alle door verkoper gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn voor de verkoper vrijblijvend ook indien deze een termijn voor de aanvaarding bevat. Alle aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van tussentijdse verkoop aan een derde en onder het voorbehoud van groei van de te verkopen goederen.
4.2. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer verkoper de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en wanneer tevens een eventueel overeengekomen betalingszekerheid, waaronder een onherroepelijke (geconfirmeerde) letter of credit of vooruitbetaling, door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd (de vooruitbetaling is ontvangen). Elke overeenkomst wordt door de verkoper aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de koper, uitsluitend ter beoordeling door (de kredietverzekeraar van) verkoper, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
4.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen evenals mondelinge toezeggingen door personeel van verkoper of namens hem gedaan door haar agenten of andere voor haar werkende vertegenwoordigers, binden de verkoper alleen vanaf het moment dat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
4.4. Elk advies of aanbeveling gegeven door verkoper of zijn werknemers of agenten aan koper of zijn werknemers of agenten met betrekking tot de opslag, toepassing of gebruik van de goederen die niet schriftelijk door verkoper is bevestigd, komt voor rekening en risico van koper, en bijgevolg is verkoper niet aansprakelijk voor het opvolgen van een dergelijk mondeling advies of aanbeveling door koper.
4.5. Elke typografische, administratieve of andere fout of weglating in verkoopliteratuur, offerte, acceptatie van een aanbod, factuur of ander document of informatie uitgegeven door verkoper kan worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van verkoper.

 

Artikel 5. Prijzen


5.1. Alle prijzen voor de goederen worden vastgesteld in de overeengekomen valuta (indien geen valuta is overeengekomen: in Euro), exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en/of rechten. 
5.2. Indien na de orderbevestiging maar voor levering van de goederen één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, behoudt verkoper zich het recht voor de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen. 
5.3. Verkoper behoudt zich het recht voor, door koper op elk moment vóór de levering op de hoogte te stellen, om de prijs van de goederen te verhogen om rekening te houden met een eventuele stijging van de kosten voor verkoper die het gevolg zijn van een wijziging in leveringsdatum, hoeveelheden of specificaties voor de goederen, of enige vertraging veroorzaakt door instructies van koper of nalaten van koper om verkoper voldoende informatie of instructies te geven.
5.4. Alle kosten met betrekking tot het transport, de emballage c.q. verpakking, de verzekering en de controle (door bijvoorbeeld de douane) zijn voor rekening van koper. Alle (buitenlandse) invoerrechten, heffingen en/of belastingen, die wegens de door verkoper met koper gesloten overeenkomst verschuldigd zijn of zullen worden, zowel direct als indirect, zijn uitsluitend en volledig voor rekening van de koper en mogen niet op de aan verkoper verschuldigde bedragen in mindering worden gebracht. 
5.5. Indien verkoper en de koper overeenkomen dat de prijs in een andere valuta is dan de Euro, dan is de wisselkoers van de Euro op de datum van de orderbevestiging van toepassing. 
5.6. In geval van een onvoorzienbare verhoging van de kostprijs is verkoper gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande dat koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden bij een prijsverhoging van meer dan 10%. 

 

Artikel 6. Levering


6.1. De levering van de goederen vindt plaats door verkoper die de goederen levert aan koper op een plaats die door partijen schriftelijk is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders bepaald vinden de leveringen Ex Works te Roosendaal plaats, ook als Verkoper het transport organiseert. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door koper niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking en worden voor zijn rekening en risico opgeslagen. Kosten die verband houden met de opslag worden bij koper in rekening gebracht. 
6.2. Indien verkoper en koper franco levering schriftelijk zijn overeengekomen, is het volgende van toepassing: 
- goederen worden op basis van volle vrachten door verkoper naar de afgesproken plaats vervoerd;
- indien de door koper bestelde hoeveelheid goederen door verkoper wordt ingeschat als minder dan een volle vracht, dan kan de betreffende levering alleen in een combinatiezending worden ingepland. Dit houdt in dat de leverdatum en tijdstip hierdoor minder flexibel in te plannen zijn en door verkoper worden bepaald. 
6.3. Leveringen waarbij verkoper verantwoordelijk is voor het vervoer van de goederen, geschieden door middel van volle vrachten. Indien koper zijn orders slechts gedeeltelijk afroept, waardoor er een deelvracht ontstaat, dan is verkoper gerechtigd de hierdoor ontstane meerkosten door te berekenen aan koper. Orders die geen volle vracht zijn, worden uitgeleverd wanneer de combinatiemogelijkheid zich, naar het oordeel van verkoper, voordoet. 
6.4. Bij door verkoper verzorgde leveringen draagt koper zorg voor het op vakkundige wijze lossen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
6.5. Indien verkoper franco levert, geldt dat de maximum lostijd van een volle vracht 2 uur uur bedraagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De lostijd bij deelleveringen wordt berekend in verhouding tot het aantal laadmeters. Bij overschrijding van deze lostijd c.q. toevoeging van extra losadressen is verkoper gerechtigd tot het tegen kostprijs in rekening brengen van de extra losuren/wachturen. Deze extra uren worden aanvullend per uur in rekening gebracht waarbij een gedeelte van een uur voor het gehele uur geldt. 
6.6. Verpakkingsmateriaal wordt aan de koper doorberekend. 
6.7. Ofschoon de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht zal worden genomen, geldt deze levertijd slechts bij benadering en kan deze nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Verkoper is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven. 
6.8. De overeengekomen leveringstermijn vangt aan zodra een overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 4.2. 
6.9. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering. 
6.10. Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door koper, schort de leveringsverplichting van verkoper op. 
6.11. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten af te leveren, in welk geval de in artikel 8 omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering. Wanneer de goederen in gedeelten moeten worden geleverd, vormt elke levering een afzonderlijke overeenkomst. Koper is niet gerechtigd om de overeenkomst als geheel te behandelen in het geval verkoper een deellevering op grond van deze voorwaarden niet toerekenbaar nakomt.
6.12. Verkoper behoudt zich het recht voor om tot tien procent meer of tien procent minder te leveren dan de werkelijk bestelde hoeveelheid en de geleverde hoeveelheid wordt geacht de bestelde hoeveelheid te zijn, met dien verstande dat de voor de goederen betaalde prijs pro rata moet worden aangepast om overeen te komen met de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid.
6.13. Koper is verantwoordelijk voor het naleven van alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de invoer van de goederen in het land van eindbestemming en voor de betaling van alle verschuldigde rechten.

 

Artikel 7. Risico overgang


7.1. De goederen staan voor risico van verkoper tot aan het moment van aflevering aan koper, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.
7.2. Het risico voor het verkochte gaat over op de koper: 
- vanaf het moment van in ontvangst name door koper ter plaatse van verkoper (Nederland);  
- vanaf het moment van aflevering op het bedrijf van koper, indien is overeengekomen, dat verkoper het vervoer regelt;
- vanaf het moment van aflevering aan koper op het transportmiddel, indien is overeengekomen dat koper voor het vervoer van het gekochte zal zorgen;
- Indien verkoper op verzoek van koper goederen op een overslagterrein aflevert, staan de goederen op dit terrein voor risico van koper;
- of, indien koper ten onrechte nalaat de goederen in ontvangst te nemen, het tijdstip waarop verkoper de levering van de goederen heeft aangeboden.

 

Artikel 8. Betaling


8.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de door verkoper verkochte goederen binnen 30 dagen na verzending plaats te vinden in de overeengekomen valuta. 
8.2. Als datum van betaling geldt de datum waarop verkoper de betaling heeft ontvangen. Contante betalingen kunnen slechts met toestemming van verkoper plaatsvinden aan een volgens het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde persoon. Als bewijs van deze contante betalingen geldt alleen de kwitantie van verkoper. 
8.3. Koper is niet gerechtigd tot enige aftrek, opschorting of betalingskorting op grond van beweerdelijk ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is of wegens enige andere door koper gepretendeerde vordering of aanspraak en ook een beroep op verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. 
8.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is. Verkoper is gerechtigd om vanaf de vervaldag de wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW) in rekening te brengen, terwijl tevens alle op de invordering vallende kosten voor rekening van koper zijn, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste op 20% van het in te vorderen bedrag worden gesteld met een minimum van € 1.500,00 [een duizend vijfhonderd euro]. Onder buitengerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten ter zake van het verhaalsonderzoek, van de sommatie en ingebrekestelling, van de werkzaamheden voor het bereiken van een (minnelijke) schikking, naast de verschotten en het honorarium van degene die door verkoper met de invordering wordt belast. Indien het faillissement van koper wordt aangevraagd, is hij buiten de hoofdsom en de daarop drukkende buitengerechtelijke kosten en de contractuele rente, eveneens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd. 
8.5. In het geval een order in gedeelten wordt uitgevoerd, is verkoper gerechtigd voor de deelleveringen betaling te eisen, alvorens de overige deelleveringen te verrichten. 
8.6. Aan personen in dienst van verkoper, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald. 
8.7. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van koper zekerheid te eisen, dat zowel aan betaling als aan andere verplichtingen uit de koopovereenkomst wordt voldaan. Verkoper heeft het recht om van koper een voorschot of voorafgaande betaling te eisen. Weigering van koper om het voorschot te voldoen of voorafgaande betaling te doen of de verlangde zekerheid te stellen, geeft verkoper het recht haar verplichtingen op te schorten en geeft haar het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van door haar geleden schade. 
8.8. Verkoper heeft het recht, ondanks andere bestemming van de betaling door koper, betalingen eerst met oudere schulden te verrekenen. Zijn reeds kosten en rente ontstaan, dan worden met de betaling eerst de (buitengerechtelijke) kosten, dan de rente en pas daarna de hoofdsom verrekend.

 

Artikel 9. Annulering 


9.1. Verkoper heeft het recht een order te annuleren als op het moment van levering koper nog niet tijdig heeft voldaan aan zijn vroegere betalingsverplichtingen ten opzichte van verkoper dan wel ten opzichte van andere schuldeisers. Verkoper kan tevens van dit recht gebruik maken als de informatie betreffende de kredietwaardigheid van koper door verkoper als onvoldoende word beschouwd of indien het voorschot niet is voldaan of de voorafgaande betaling niet is verricht. In geval van annulering zal verkoper tegenover koper niet aansprakelijk zijn, op welke grondslag en voor welke schade dan ook. 
9.2. Annulering van een order door koper is niet mogelijk. Wanneer koper een order niettemin geheel of ten dele annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, dan zal verkoper dat alleen behoeven te accepteren wanneer de goederen nog niet ter verzending aan de vervoerder zijn afgegeven en op voorwaarde dat koper annuleringskosten betaalt, die gelijk zijn aan 50% van de factuurwaarde van de geannuleerde goederen te vermeerderen met BTW. Tevens is verkoper in dat geval gerechtigd alle tot dan toe gemaakte en te maken kosten (onder andere kosten van voorbereiding, verzorging, (afgebroken) vervoer, opslag en dergelijke) in rekening te brengen onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van winstderving en overige schade. 
9.3. Koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Weigert koper ze aan te nemen, dan is verkoper gerechtigd deze goederen elders te verkopen en is koper aansprakelijk voor het prijsverschil alsmede voor alle overige kosten, die hieruit voor verkoper voortvloeien, waaronder opslagkosten, vervoerskosten en andere daaruit voortvloeiende kosten. 

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 


10.1. Het eigendom van de door verkoper geleverde goederen gaat niet eerder over op koper dan na integrale betaling van alle door verkoper gefactureerde bedragen (inclusief de kosten vermeld in artikel 5.4.) met eventuele rente, boete en kosten alsmede van alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van koper uit de koopovereenkomst of andere overeenkomsten, waaronder in elk geval de vorderingen als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW. 
10.2. Totdat het eigendom van de goederen overgaat op koper, houdt koper de goederen als de fiduciaire verkoper en bewaarnemer van verkoper en houdt hij de goederen gescheiden van die van koper en derden en op de juiste wijze opgeslagen, beschermd en verzekerd en geïdentificeerd als van verkoper afkomstig. Tot die tijd heeft koper het recht om de goederen door te verkopen of te gebruiken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, maar moet hij de verkoper rekenschap geven over de opbrengsten van de verkoop of anderszins van de goederen, materieel of immaterieel, met inbegrip van verzekeringsopbrengsten, en bewaart koper alle dergelijke opbrengsten gescheiden van gelden of eigendommen van koper en derden en, in het geval van tastbare opbrengsten, op de juiste wijze opgeslagen, beschermd en verzekerd.
10.3 Indien koper een nieuw goed uit door verkoper geleverde goederen vormt, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, handelt koper in opdracht van verkoper en zal koper de nieuwe goederen voor haar bewaren. Koper wordt pas de eigenaar wanneer het eigendomsvoorbehoud verloopt.
10.4. Koper verbindt zich op eerste verzoek van verkoper tot medewerking bij het vestigen van een pandrecht op de vorderingen die de koper verkrijgt of zal verkrijgen uit hoofde van de doorverkoop van goederen aan haar klanten. Voor zover verkoper andere vorderingen op koper heeft dan die bedoeld in artikel 10.1 en verkoper goederen aan koper heeft geleverd die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen, stelt koper zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen ten gunste van verkoper door tot vestiging van een bezitloos pandrecht op deze goederen. In alle voormelde gevallen zal koper op eerste verzoek van verkoper een pandakte ondertekenen. Koper garandeert dat hij bevoegd is om de goederen te verpanden en dat de goederen, behalve de rechten van verkoper, geen pandrecht en / of beperkte rechten hebben.
10.5. Tot het moment dat de goederen aan koper worden overgedragen (en op voorwaarde dat de goederen nog steeds bestaan ​​en niet zijn doorverkocht), is verkoper te allen tijde gerechtigd van koper te eisen dat hij de goederen aan verkoper levert en, indien koper dit niet onmiddellijk doet, om binnen te treden bij koper of een derde partij waar de goederen zijn opgeslagen en de goederen terug te nemen.
10.6. Koper is niet gerechtigd om de goederen die eigendom van verkoper blijven, als zekerheid te stellen voor enige schuldenlast, maar als koper dit doet, zullen alle gelden die koper aan verkoper verschuldigd is (zonder onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel van verkoper) onmiddellijk opeisbaar worden.

 

Artikel 11. Ontbinding en opschorting 


11.1. In geval koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede ingeval van aanvraag van surseance, faillissement of liquidatie van zaken van koper alsook in geval van ontbinding of beëindiging van de onderneming van koper, indien deze een vennootschap is, dan wel wanneer een wijziging optreedt in zijn ondernemingsvorm of in het bestuur van de vennootschap of in de inbreng van de activiteiten van de vennootschap, heeft verkoper het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot voldoening van schadevergoeding aan koper. 
11.2. De vordering van verkoper ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar zonder dat voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

 

Artikel 12. Overmacht 


12.1 In geval van overmacht - als zodanig gelden onder meer oproer, oorlog(sdreiging), mobilisatie, staking, weersgesteldheden, nalatigheid van de leveranciers van verkoper, teeltmislukking, fytosanitaire restricties, virussen, natuurramp, werkstaking, brand, in- en uitvoerbelemmeringen - dan wel in geval van andere omstandigheden, waardoor nakoming van de overeenkomst van verkoper niet of niet tijdig kan worden verlangd, heeft verkoper het recht om naar haar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding aan koper te zijn gehouden, bij schriftelijke kennisgeving hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de overmachtsituatie. 
12.2. Als de overeenkomst door verkoper reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal koper de verkoopprijs van de geleverde goederen en de daarmee verband houdende kosten (zie artikel 5.4.) voldoen. 
12.3. Voor zover de opgeschorte termijn (ingevolge lid 1) langer dan twee maanden duurt, heeft koper het recht de overeenkomst, voor zover verkoper nog niet heeft gepresteerd, te ontbinden, nadat koper een redelijke schriftelijke termijn voor levering heeft gesteld en verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven. In een dergelijk geval is koper nimmer gerechtigd tot enige vorm van (schade)vergoeding. 

 

Artikel 13. Reclamaties 


13.1. Koper is verplicht de goederen direct bij aflevering te onderzoeken op zichtbare en/of direct waarneembare gebreken. Als zodanig worden aangemerkt alle gebreken welke door middel van normale zintuiglijke waarneming of een eenvoudige steekproef kunnen worden geconstateerd. Voorts is koper verplicht te controleren of de geleverde goederen ook op overige punten in overeenstemming zijn met de bestelling. Indien volgens koper sprake is van een gebrek of een non-conformiteit dan deelt koper dat direct mee aan de vervoerder en binnen 8 dagen (na aflevering) schriftelijk aan verkoper (zie nader lid 3). Door het niet naleven van de controleplicht en mededelingsplicht verliest de koper alle aanspraken op verkoper. Gebreken die redelijkerwijs niet bij aflevering kunnen worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan verkoper worden medegedeeld toch uiterlijk drie maanden na levering van de goederen. 
13.2. Het recht op reclamatie vervalt bij - naar het oordeel van Verkoper - gebrekkige montage, onderhoud en/of bewerking van de goederen, waarbij Koper Verkoper volledig zal vrijwaren voor alle aanspraken van derden die hun oorzaak hierin vinden. 
13.3. Indien het geleverde in aantal, hoeveelheid en gewicht minder dan 10% afwijkt van hetgeen is overeengekomen, zal koper desondanks zijn gehouden het geleverde te accepteren. Verkoper heeft het recht voor niet leverbare soorten vergelijkbare en/of gelijkwaardige soorten, dan wel naar hogere of naar lagere diktes en/of groottes te leveren en wel tegen de dienovereenkomstig hogere dan wel lagere prijs. Een dergelijke levering geldt niet als gebrekkig. 
13.4. Reclamaties betreffende kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen moeten schriftelijk en uiterlijk binnen acht kalenderdagen na aflevering zijn ingediend. Niet behoorlijk ingediende reclamaties worden niet in behandeling genomen. Zodra deze termijn is overschreden, wordt koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en zullen reclamaties niet meer in behandeling worden genomen. De datum van de poststempel, fax of e-mail is bepalend bij de vaststelling of een reclamatie tijdig is ingediend. 
13.5. Koper dient de betreffende goederen afgescheiden van de overige goederen op te slaan of uit te planten om de goederen van verkoper te blijven onderscheiden. Voorts dient koper de goederen met voldoende zorg te behandelen en te onderhouden. 
13.6. De klacht dient een omschrijving van het gebrek te bevatten en verkoper dient op eerste verzoek in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken. De koper dient toe te staan dat verkoper op haar verzoek een inspectie van de betrokken goederen door een deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie laat plaatsvinden. Bij het gegrond verklaren van de reclamatie door de deskundige, zijn de kosten van de inspectie voor verkoper. Bij ongegrond verklaring zijn de kosten voor rekening van koper. 
13.7. Het recht van reclamatie kan slechts worden uitgeoefend door de directe contractspartij van verkoper. Het recht van reclamatie is niet overdraagbaar. 
13.8. Elk recht van reclamatie vervalt, indien koper de door hem afgekeurde goederen gedurende de periode, dat zij bij hem aanwezig zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld en onderhouden. 
13.9. Indien koper tijdig en correct heeft gereclameerd bij verkoper en deze de klacht heeft erkend, dan is verkoper te hare keuze uitsluitend gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging van de geleverde goederen of teruggave van een evenredig deel van de koopprijs. Voor vervangende leveringen moet verkoper een redelijke termijn worden gegund. 
13.10. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van koper niet opgeschort, tenzij verkoper met een dergelijke opschorting schriftelijk heeft ingestemd. 
13.11. Het retour zenden van de goederen geschiedt voor rekening en risico van koper en kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper plaatsvinden. 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 


14.1. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen en behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van verkoper is verkoper nimmer aansprakelijk voor enige door koper geleden directe schade. 
14.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, milieuschade, schade wegens gederfde winst dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
14.3. Indien en voor zover, ondanks het gestelde in lid 1 en lid 2 op verkoper enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken goederen exclusief BTW, met dien verstande dat verkoper hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van in totaal maximum € 10.000,00 [tien duizend euro]. 
14.4. Koper is verplicht zijn afnemers, indien noodzakelijk, over de juiste behandeling van de geleverde goederen te informeren. Koper is verplicht zijn afnemers in voorkomende gevallen op de hoogte te stellen van de aan de goederen verbonden gevaren. 
14.5. Koper vrijwaart verkoper voor vorderingen van derden tot vergoeding van schades waarvoor verkoper ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk is.

 

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten 


15.1. Verkoper behoudt zich alle rechten voor die verkoper heeft op het gebied van intellectuele eigendom in verband met door verkoper geleverde goederen. 

 

Artikel 16. Algemeen


16.1. Verkoper kan haar rechten en plichten uit hoofde van een overeenkomst overdragen aan een derde partij zonder de toestemming van koper. Koper kan haar rechten en plichten uit hoofde van een overeenkomst niet overdragen aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van verkoper, die daaraan voorwaarden kan verbinden.
16.2. Kennisgevingen door een van beide partijen aan de andere partij worden schriftelijk gedaan aan die andere partij op haar hoofdkantoor of hoofdvestiging of een ander adres dat op het relevante tijdstip is meegedeeld op grond van deze bepaling aan de partij die de kennisgeving doet.
16.3. Geen afstand door verkoper van een schending van de overeenkomst en of voorwaarden door koper zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending van dezelfde of een andere bepaling.
16.4. Indien een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde autoriteit als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt de geldigheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden en de rest van de bepaling in kwestie niet aangetast.
16.5. Incoterms betekent de internationale regels voor de interpretatie van handelsvoorwaarden van de Internationale Kamer van Koophandel zoals van kracht op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Tenzij de context anders vereist, heeft elke term of uitdrukking die is gedefinieerd of een bepaalde betekenis heeft gekregen door de bepalingen van de Incoterms dezelfde betekenis in de overeenkomst, maar als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de bepalingen van de Incoterms en deze voorwaarden, dan gelden uitsluitend deze voorwaarden.

 

Artikel 17. Bevoegde rechter / toepasselijk recht 


17.1. Alle geschillen, ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.  
17.2. Op alle door verkoper gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes alsmede op alle tussen koper en verkoper gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
17.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.